Gebron
Leveringsvoorwaarden
Gebron

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Gebron BV
Misterweg 202-1
7102 EP Winterswijk
Inschrijfnummer K.v.K. te Arnhem : 09139171Toepasselijkheid


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden van Gebron BV gevestigd in De Heurne, gemeente Aalten.
De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Overeenkomsten

Mondelinge afspraken binden Gebron BV eerst nadat deze schriftelijk door Gebron BV zijn bevestigd dan wel zodra Gebron BV met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Gebron BV bindend.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Gebron BV zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Gebron BV het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
De door Gebron BV gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van door Gebron BV ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
Montageprijzen zijn exclusief de prijs voor het montagemateriaal.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebron BV niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
Prijzen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen.
Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is Gebron BV hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen en beschrijvingen op de website, prospectussen, catalogi en promotiemateriaal e.d., alsmede andere door Gebron BV verstrekte gegevens zoals maat-, kleur- en gewichtsopgaven etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op het eerste verzoek van Gebron BV, alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde omschrijvingen, tekeningen en/of berekeningen aan Gebron BV te retourneren.
Gebron BV heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Gebron BV de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is Gebron BV gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Gebron BV en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Gebron BV gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Ingeval de wederpartij een consument is, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Intellectuele eigendomsrechten

Gebron BV is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van tekeningen, ontwerpen, constructies, omschrijvingen e.d.
De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Gebron BV voorbehouden.

Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebron BV het recht bepaalde leveringen of werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Gebron BV.

Verplichtingen van de wederpartij

De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
Gebron BV tijdig kan beschikken over de voor de opzet van de te verrichten werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met Gebron BV indien zij dit nodig acht;
Gebron BV op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
Gebron BV tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.;
het oppervlak onder het te plaatsen hekwerk vlak is;
rekening gehouden dient te worden met een hoogte van 5 tot 7 centimeter onder de te plaatsen poorten;
Gebron BV kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals voor elektrische machines, verlichting, water e.d. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij;
voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval.
De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Gebron BV tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de door Gebron BV uit te voeren werkzaamheden daardoor geen vertraging ondervindt.
Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet is Gebron BV gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of schade bij de wederpartij in rekening te brengen.

Verstrekken van gegevens

De wederpartij is verplicht alle gegevens, welke Gebron BV naar diens oordeel nodig heeft, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan Gebron BV te verstrekken.
Gebron BV behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid van dit artikel genoemde verplichting zal hebben voldaan.
De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Gebron BV voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
Gebron BV zal de door de wederpartij aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking stellen.

Levering en (op)leveringstermijnen


Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Gebron BV derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Gebron BV verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.
Onder levering bij consumenten wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
Indien Gebron BV zelf het te leveren hekwerk plaatst, wordt onder levering verstaan: het moment dat het hekwerk gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij wordt gesteld.
Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien het niet mogelijke is de werkzaamheden te verrichten c.q. indien de zaken niet worden afgehaald, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Gebron BV zich het recht voor de bestelde zaken of voor de uitvoering van werkzaamheden aangeschafte materialen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij Gebron BV in staat moet stellen de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij Gebron BV uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 6 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Gebron BV het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en rechten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Gebron BV is alsdan gerechtigd de zaken aan derden te verkopen.
Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
Indien als gevolg van meerwerk, onwerkbaar weer, overmacht of voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, Gebron BV de zaken en/of het werk niet binnen de gestelde termijn kan (op)leveren, heeft Gebron BV recht op verlenging van de (op)leveringstermijn, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en omvang van het meerwerk, de overmacht of de voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden.
Gebron BV is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

Voortgang levering, uitvoering werkzaamheden

Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Gebron BV niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Gebron BV gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
Alle onkosten welke door Gebron BV worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien, buiten de overeengekomen werkzaamheden, extra werk (meerwerk) dient te worden verricht, zullen partijen hierover overleg hebben. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Gebron BV en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.

Transport

Verzending van bestelde zaken met een waarde van € 5000,00 of meer geschiedt voor rekening en risico van Gebron BV op een door Gebron BV te bepalen wijze. Voor verzending van bestelde zaken met een waarde van minder dan € 5000,00 wordt een bedrag van € 150,00 in rekening gebracht. Een en ander tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats.
Niet-geaccepteerde zaken worden door Gebron BV, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 8.

Emballage

De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van Gebron BV en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.
Gebron BV is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. Gebron BV is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door Gebron BV bepaalde periode na de leveringsdatum.
Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
Indien het – ter beoordeling van Gebron BV – noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

Reclames en retourzendingen

De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Gebron BV te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Gebron BV binnen 24 uur na ontvangst c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Gebron BV.
Overige reclames dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan Gebron BV te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames dienen in ieder geval binnen 1 jaar na levering aan Gebron BV te worden gemeld.
Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van consumenten, tevens het bepaalde in lid 8 van artikel 13 in aanmerking genomen.
Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Gebron BV is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
Bestelde zaken worden in de bij voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Gebron BV.
Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
Gebron BV dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Gebron BV indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Gebron BV te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigt of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 13.

Aansprakelijkheid en garantie

Gebron BV kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Gebron BV, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Gebron BV, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Gebron BV, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken.
Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gebron BV in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Gebron BV hiervoor verzekerd is.
Gebron BV staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.
Op aangebrachte coatings geeft Gebron BV 1 jaar garantie.
Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Gebron BV zich die zaken, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
Gebron BV garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.
Zo door Gebron BV geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Gebron BV zal de wederpartij hierover informeren.
De wederpartij verliest diens rechten jegens Gebron BV, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Gebron BV tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen en gebruiksaanwijzingen van Gebron BV strijdig gebruik en/of ondeskundige behandeling van de geleverde zaken door de wederpartij;
voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Gebron BV zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Meer- en minderwerk

Indien, buiten de overeengekomen werkzaamheden, aanvullende c.q. extra werkzaamheden dienen te worden verricht (meerwerk), zal Gebron BV de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en daarbij tevens vermelden welke (extra) kosten hiermee gemoeid zijn alsmede welke consequenties dit zal hebben voor de overeengekomen levertijden.
Aanpassingen in opdracht van de wederpartij aan reeds door de hem goedgekeurde concepten worden gezien als meerwerk en zullen als zodanig in rekening worden gebracht.
Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Gebron BV en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door Gebron BV te worden bevestigd.
Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
In geval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
in geval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Gebron BV recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk

Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is Gebron BV gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.
Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is ondertekend.
Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk - voor zover mogelijk - in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Gebron BV.
Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door Gebron BV verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
Gebron BV is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat onmiddellijk in na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of lid 3 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd.
Gebron BV is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

Betaling

Bij het sluiten van een overeenkomst dient 50% van het te betalen bedrag als aanbetaling aan Gebron BV betaalt te worden. Betaling van de resterende 50% dient binnen 5 dagen na de (op)levering van de zaken te geschieden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Indien de wederpartij niet tijdig aan diens (vooruit) betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Gebron BV bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien Gebron BV het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
Indien na het verstrijken van de in de tweede zin van lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
zal de wederpartij aan Gebron BV een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
zal de wederpartij, na daartoe door Gebron BV te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
heeft Gebron BV het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Gebron BV zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
Ter keuze van Gebron BV kan, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de
gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Eigendomsvoorbehoud

Gebron BV behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Gebron BV heeft voldaan.
Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
Ingeval Gebron BV een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Gebron BV vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
De wederpartij is verplicht Gebron BV terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
De wederpartij is verplicht tot het tijdstip waarop hij aan zijn betalingsverplichtingen jegens Gebron BV heeft voldaan, verplicht om de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Gebron BV te bewaren.
De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust.

Pand

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Gebron BV heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:
de zaken aan derden in onderpand te geven;
een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;
de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.
Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. Gebron BV kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Gebron BV op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Gebron BV gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:
in staat van faillissement wordt verklaard;
(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Overmacht

Ingeval er sprake is van overmacht is Gebron BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Gebron BV, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Gebron BV.
Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Gebron BV tot aan dat moment na te komen.
Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Annulering / opzegging en ontbinding

a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex
artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
Indien de wederpartij de overeenkomst annuleert c.q. opzegt is hij aan Gebron BV een vergoeding ter grote van 15% van de overeengekomen totaalprijs van de overeenkomst schuldig.
De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Gebron BV ter zake.
Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

Op de tussen Gebron BV en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Gebron BV, door dat recht worden beheerst.
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Gebron BV de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Gebron BV is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 maand nadat Gebron BV aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van Gebron BV zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Gebron BV gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.


Datum : 11 maart 2008


Gebron BV
Misterweg 202-1
7102 EP Winterswijk
T 0543 53 10 66
F 0543 51 51 26
E [email protected]

Impression design + internet Enkhuizen, grafisch ontwerp, websites, website, webdesign, intranet, content management systemen (CMS)