Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1)De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als leverancier sluit (Gebron BV) via de website www.hekspecialist.nl. Tenzij anders overeengekomen, wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eigen voorwaarden die door u worden gebruikt.

(2)Een consument in de zin van de volgende bepalingen is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2) Door het desbetreffende product op onze website te plaatsen, doen wij u een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst onder de in de artikelomschrijving genoemde voorwaarden.

(3) Het contract wordt als volgt gesloten via het online boodschappensysteem:
De voor aankoop bestemde goederenworden opgeslagen in de "winkelwagen". U kunt de "winkelwagen" via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de "Afrekenen" pagina en het invoeren van de persoonlijke gegevens alsmede de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens tenslotte weer op de besteloverzicht pagina getoond.
Als u een systeem voor onmiddellijke betaling (bijv. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung) als betaalmethode gebruikt, komt u ofwel op de overzichtspagina van uw bestelling in onze onlineshop of wordt u eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het systeem voor onmiddellijke betaling.
Indien u wordt doorverwezen naar het desbetreffende systeem voor onmiddellijke betaling, maak dan de overeenkomstige keuze of voer uw gegevens daar in. Tenslotte wordt u teruggeleid naar onze online winkel naar de overzichtspagina van uw bestelling.
Voordat u de bestelling verstuurt, heeft u de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door de bestelling via de knop "bestelling onder voorbehoud van betaling" te verzenden, verklaart u zich rechtsgeldig akkoord met het aanbod, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) Uw verzoeken tot het opstellen van een offerte zijn voor u niet bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden.

(5) De verwerking van de bestelling en de toezending van alle in verband met de sluiting van het contract vereiste informatie geschiedt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U dient er zich derhalve van te vergewissen dat het door u opgegeven e-mailadres juist is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en, in het bijzonder, dat deze niet door SPAM-filters wordt tegengehouden.

§ 3 Individueel ontworpen goederen

(1) De voor de individuele vormgeving van de goederen vereiste informatie, teksten of bestanden dient u ons uiterlijk onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst via het online bestelsysteem of per e-mail ter beschikking te stellen. Onze specificaties betreffende bestandsformaten, indien die er zijn, moeten in acht worden genomen.

(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens door te geven waarvan de inhoud een inbreuk vormt op de rechten van derden (met name auteursrechten, rechten op een naam, merkrechten) of in strijd is met bestaande wetten. U vrijwaart ons uitdrukkelijk tegen alle aanspraken die in dit verband door derden geldend worden gemaakt. Dit geldt ook voor de kosten van de in dit verband vereiste juridische vertegenwoordiging.

(3) Wij controleren de doorgegeven gegevens niet op inhoudelijke juistheid en aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor fouten.

(4) Voor zover wij teksten, afbeeldingen, grafieken en ontwerpen voor u maken in het kader van een individueel ontwerp, zijn deze onderworpen aan het auteursrecht.
Het gebruik, de reproductie of de wijziging van afzonderlijke delen of de volledige inhoud is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
Tenzij anders overeengekomen, dragen wij aan u het recht over om de auteursrechtelijk beschermde werken die voor u zijn gemaakt voor onbeperkte tijd te gebruiken. Het is u uitdrukkelijk verboden de beschermde werken of delen daarvan op enigerlei wijze, hetzij particulier, hetzij commercieel, aan derden ter beschikking te stellen.
De overdracht van het gebruiksrecht is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de volledige betaling van de overeengekomen koopprijs.

§ 4 Recht van retentie, Eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot de koopprijs volledig is betaald.

§ 5 Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn in elk geval zonder beperking aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Verder zijn wij onbeperkt aansprakelijk in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, in geval van bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, in geval van overname van een garantie voor de kwaliteit van het gekochte voorwerp en in alle andere gevallen die door de wet worden geregeld.

(2) De aansprakelijkheid voor gebreken in het kader van de wettelijke garantie wordt geregeld door de desbetreffende bepaling in onze klanteninformatie (deel II).

(3) Voor zover wezenlijke contractuele verplichtingen in het geding zijn, is onze aansprakelijkheid in geval van lichte nalatigheid beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade. Materiële contractuele verplichtingen zijn materiële verplichtingen die voortvloeien uit de aard van de overeenkomst en waarvan de niet-nakoming de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar zou brengen, alsmede verplichtingen die de overeenkomst ons volgens haar inhoud oplegt om het doel van de overeenkomst te verwezenlijken, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan u regelmatig mag vertrouwen.

(4) In geval van schending van immateriële contractuele verplichtingen is aansprakelijkheid uitgesloten in geval van licht nalatig plichtsverzuim.

(5) Bij datacommunicatie via het internet kan niet worden gegarandeerd dat deze foutloos is en/of volgens de huidige stand van de techniek te allen tijde beschikbaar is. In dit verband zijn wij niet aansprakelijk voor de constante of ononderbroken beschikbaarheid van de website en de dienst die er wordt aangeboden.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechter

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt gewaarborgd door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, hierdoor niet wordt ingetrokken (beginsel van de voorkeursbehandeling).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan, alsmede de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument bent, maar een handelaar, een rechtspersoon naar publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds. Hetzelfde geldt indien u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of indien uw woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het ogenblik dat de rechtsvordering wordt ingesteld. Het recht om ook een vordering in te stellen bij de rechter van een andere statutaire bevoegde plaats blijft hierdoor onverlet.

(3)De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.


_______________________________________________________________________________________


II. klanteninformatie

1. Identiteit van de verkoper

Gebron BV
Misterweg 202-1
7102 EP Winterswijk

Tel. +31 (0) 543 53 10 66

Registratienummer: HR B 18331
Lokale rechtbank Coesfeld

E-mail: info@gebron.nl
BTW-nummer: DE270966442Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), beschikbaar ophttp://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over de sluiting van de overeenkomst

De technische stappen voor de sluiting van het contract, de sluiting van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden overeenkomstig § 2 uitgevoerdvan onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contract taal, contract tekst opslag

3.de taal van het contract is Nederlands.

3.de volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Alvorens de bestelling te verzendenVia het online winkelkarretje systeemDe contractgegevens kunnen worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden u nogmaals per e-mail toegezonden.

3.3. bij offerteaanvragen buiten het online-winkelmandje-systeem ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindend aanbod in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het desbetreffende aanbod.

5. Prijzen en betalingsmodaliteiten

5.de in de respectieve aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.de gemaakte verzendkosten zijn niet in de aankoopprijs inbegrepen. Zij kunnen via een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website of in de respectieve aanbieding worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk getoond en zijn extra door u te dragen, tenzij gratis levering is toegezegd.

5.3. de voor u beschikbare betalingswijzenworden getoond onder een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website of in het respectieve aanbod.

5.voor zover in de afzonderlijke betalingswijzen niet anders is bepaald, zijn de uit het gesloten contract voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.de leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website of in de respectieve aanbieding.

6.indien u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemde vervoerder of een anderszins aangewezen persoon om de zending uit te voeren.

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

7.1. zijn de wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

7.als consument wordt u verzocht de goederen bij aflevering onmiddellijk op volledigheid, uiterlijk waarneembare gebreken en transportschade te controleren en ons en de vervoerder zo spoedig mogelijk van eventuele klachten op de hoogte te stellen. Indien u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

Deze voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de juristen van de Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden permanent gecontroleerd op juridische conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover kunt u vinden ophttp://www.haendlerbund.de/agb-service.

laatste update 23-01-2017

Product added to compare.