Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Zauntrends GmbH, Am Fliegerberg 1, 46325 Borken, Duitsland, tel.: 02861 8097034, e-mail: info@zauntrends.de. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of verzoeken aan de controller). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (de zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

  • Onze bezochte website
  • Datum en tijd van de toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek wordt herkend (zogenaamde persistente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. De duur van de cookie-opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. door de inhoud van een virtueel winkelmandje te onthouden voor een later bezoek aan de website). Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld bij het gebruik van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b), DSGVO. Uw gegevens zullen worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken zaak definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Op grond van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Het verwijderen van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze voor de afwikkeling van het contract. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of ons een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is voorbehouden.

6) Gegevensverwerking voor orderverwerking

6.1 - Toezending van beeldbestanden voor orderverwerking via upload-functie

Op onze website bieden wij klanten de mogelijkheid om de personalisering van producten te bestellen door via een upload-functie beeldbestanden in te zenden. Het ingediende beeldmotief wordt gebruikt als sjabloon voor de personalisatie van het gekozen product.

Met behulp van het uploadformulier op de website kan de klant een of meer beeldbestanden vanuit het geheugen van het gebruikte eindapparaat rechtstreeks naar ons verzenden via geautomatiseerde, gecodeerde datatransmissie. Wij registreren, bewaren en gebruiken de doorgestuurde bestanden vervolgens uitsluitend voor de productie van het gepersonaliseerde product zoals omschreven in de respectieve dienstbeschrijving op onze website. Indien de doorgegeven beeldbestanden voor de productie en verwerking van de bestelling aan speciale dienstverleners worden doorgegeven, wordt u daarvan in de volgende paragrafen uitdrukkelijk op de hoogte gesteld. Er zal geen verdere overdracht plaatsvinden. Indien de toegezonden bestanden of digitale motieven persoonsgegevens bevatten (in het bijzonder afbeeldingen van identificeerbare personen), worden alle bovengenoemde verwerkingen uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de afhandeling van uw online bestelling overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b DSGVO. Nadat de bestelling is verwerkt, worden de verzonden beeldbestanden automatisch en volledig gewist.

Toezending van beeldbestanden voor orderverwerking per e-mail

Op onze website bieden wij klanten de mogelijkheid om de personalisatie van producten te bestellen door per e-mail beeldbestanden in te zenden. Het ingediende beeldmotief wordt gebruikt als sjabloon voor de personalisatie van het gekozen product.

Met behulp van het op de website vermelde e-mailadres kan de klant een of meer beeldbestanden vanuit het geheugen van het gebruikte eindapparaat naar ons doorsturen. Vervolgens verzamelen, bewaren en gebruiken wij de op deze wijze overgedragen bestanden uitsluitend voor de vervaardiging van het gepersonaliseerde product zoals omschreven in de desbetreffende dienstbeschrijving op onze website. Indien de doorgegeven beeldbestanden voor de productie en verwerking van de bestelling aan speciale dienstverleners worden doorgegeven, wordt u daarvan in de volgende paragrafen uitdrukkelijk op de hoogte gesteld. Er zal geen verdere overdracht plaatsvinden. Indien de toegezonden bestanden of digitale motieven persoonsgegevens bevatten (met name afbeeldingen van identificeerbare personen), worden alle bovengenoemde verwerkingen uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de afhandeling van uw online bestelling overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Na de definitieve verwerking van de bestelling worden de verzonden beeldbestanden automatisch en volledig gewist.

6.2 Voor zover nodig voor de afwikkeling van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 lit. b DSGVO doorgegeven aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling.

Indien wij u op basis van een overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplicht volgens art. 6 lid 1 sub c DSGVO binnen de wettelijk vastgelegde termijn via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) persoonlijk te informeren over de komende updates. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel alleen door ons verwerkt voor zover dat nodig is voor de desbetreffende informatie.

Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

6.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Mollie

Als u kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener Mollie, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland, aan wie wij de gegevens doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de afwikkeling van de betaling met de betalingsdienstaanbieder Mollie en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.

- Paypal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

Voor de betaalwijzen creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectievelijke betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

6.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Mollie

Als u kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener Mollie, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland, aan wie wij de gegevens doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de afwikkeling van de betaling met de betalingsdienstaanbieder Mollie en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.

- Paypal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

Voor de betaalwijzen creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectievelijke betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen. 

8) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics met Google Signals

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS worden verzonden en daar worden ingekort.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik te verlenen. In dit verband zal het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk gebruikersgroepen van de website te definiëren en te differentiëren met het oog op een doelgroepgerichte oriëntatie van marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.

Details over de verwerking die door Google Analytics in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met websitegegevens omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Zonder deze toestemming zal Google Analytics niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven. Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogeheten standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd.

Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Deze website maakt ook gebruik van de dienst Google Signals als uitbreiding van Google Analytics. Met Google Signals kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Als u "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd in uw Google-accountinstellingen en u uw apparaten met internettoegang hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google gebruikersgedrag over apparaten heen analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, mits u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO (zie hierboven). Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypes van alle paginabezoekers die bij een Google-account waren aangemeld en een conversie hebben uitgevoerd. Uit de gegevens blijkt onder meer op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie plaatsvond. Wij ontvangen in dit verband geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die zijn samengesteld op basis van Google Signals. U hebt de mogelijkheid om de functie "gepersonaliseerde advertenties" in de instellingen van uw Google-account te deactiveren en zo de apparaatoverkoepelende analyse uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

Meer informatie over Google Signals is hier te vinden: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

9) Retargeting/ Remarketing/ Referral advertising

Google Advertenties Remarketing

Onze website maakt gebruik van de Google Ads Remarketing functie om reclame te maken voor deze website in Google zoekresultaten en op websites van derden. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om de advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Het gebruik van Google Ads Remarketing kan ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS met zich meebrengen.

Details over de verwerking die door Google Ads Remarketing in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Meer informatie en het privacybeleid inzake reclame en Google vindt u hier:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website of volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

10) Gebruik van een live-chatsysteem

Zendesk (voorheen Zopim).

Deze website maakt gebruik van technologie die wordt geleverd door Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Ierland ("Zendesk") om gepseudonimiseerde gegevens te verzamelen en op te slaan ten behoeve van webanalyses en om het live-chatsysteem te bedienen dat wordt gebruikt om te reageren op live ondersteuningsvragen. Op basis van deze gepseudonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken onder meer de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Indien de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

De met behulp van Zendesk-technologieën verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene en zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Om het opslaan van Zendesk cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies op uw computer kunnen worden geplaatst of dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het verzamelen en opslaan van gegevens met het oog op het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel te allen tijde met werking voor de toekomst deactiveren door ons uw bezwaar informeel per e-mail te doen toekomen aan het in het impressum vermelde e-mailadres.

Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Zendesk, waarmee wij Zendesk verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan servers van Zendesk Inc. in de VS. Voor dergelijke gegevensoverdrachten volgt Zendesk bindende interne regels voor gegevensbescherming (Binding Corporate Rules - BCR) die door de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit zijn erkend als passende waarborgen voor naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Zendesk naar https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

11) Gereedschap en diversen

Cookie toestemming tool gebaseerd op Usercentrics technologie

Deze website gebruikt een cookie-toestemmingstool met technologie van Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München (hierna "Usercentrics") om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is.

Door de integratie van een overeenkomstige JavaScript-code krijgen de gebruikers bij het openen van de pagina een banner te zien waarin zij hun toestemming kunnen geven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door het desbetreffende vakje aan te vinken. Het hulpmiddel blokkeert het plaatsen van alle cookies waarvoor toestemming is vereist totdat de betrokken gebruiker de overeenkomstige toestemming geeft door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.

Om de cookie-toestemmingstool in staat te stellen paginaweergaven duidelijk aan individuele gebruikers toe te wijzen en de door de gebruiker gemaakte toestemmingsinstellingen voor de duur van een sessie individueel te registreren, loggen en opslaan, wordt bepaalde gebruikersinformatie (waaronder het IP-adres) verzameld wanneer onze website wordt opgeroepen door de cookie-toestemmingstool, doorgestuurd naar servers van Usercentrics en daar opgeslagen.

Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitiem belang bij een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee bij een wettelijk compliant ontwerp van onze website.

Verdere rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is voorts Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de gebruiker.

Wij hebben met Usercentrics een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, waarmee wij Usercentrics verplichten de gegevens van de bezoekers van onze website te beschermen en niet aan derden door te geven.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Usercentrics verwijzen wij u naar het privacybeleid van Usercentrics op https://usercentrics.com/privacy-policy/.

12) Rechten van de betrokkene

12.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten van de betrokkene (recht op informatie en inspraak) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten:

Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO;
Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;
Recht op wissing overeenkomstig artikel 17 DSGVO;
Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 GDPR;
Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 GDPR;
Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 van de GDPR;
Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de GDPR;
Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de GDPR.

12.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U GEBRUIKMAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN VERZET, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

13) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens het handelsrecht en het belastingrecht).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op basis van art. 6 lid 1 sub b DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer voor de uitvoering van een overeenkomst of het sluiten van een overeenkomst nodig zijn en/of er van onze kant geen verder gerechtvaardigd belang is om ze te blijven opslaan.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2, DSGVO uitoefent.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Product added to wishlist
Product added to compare.