Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten

(Een consument is een natuurlijke persoon die een transactie aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen)

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag

 • u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen, indien u één of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden geleverd;
 • de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u meerdere goederen als onderdeel van één bestelling heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd
 • Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Gebron BV, Misterweg 202-1, 7102 EP Winterswijk, tel. +31 (0) 543 53 10 66, e-mail: info@gebron.nl) door middel van een duidelijke verklaring (b.v. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen weigeren u terug te betalen voor goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden totdat wij deze goederen retour hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u deze goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden door ons afgehaald.

U dient de goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden en de directe kosten van het terugzenden van goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden. De kosten voor goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden geraamd op maximaal ongeveer 250 euro.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Redenen voor uitsluiting of verstrijken

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 • voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten

 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
 • voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;
 • voor de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

Modelformulier voor annulering

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen)


Naar:

Gebron BV
Misterweg 202-1
7102 EP Winterswijk

Tel. +31 (0) 543 53 10 66
E-mail: info@gebron.nl

 • Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verlening van de volgende dienst(*)
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam van consument(en)
 • Adres vanconsument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Product added to wishlist
Product added to compare.